Spørgsmål til alle byrådskandidater ved det kommende valg i Struer kommune

Struer kommune har i 2021 vedtaget en ny Naturstrategi. Ambitionen er, at Struer kommune skal kendes på en rig, mangfoldig, varieret og sammenhængende natur med god plads til både planter, dyr og mennesker. Det er en flot ambition, som DN i Struer sætter pris på. Men er der også vilje til at gennemføre de nødvendige tiltag.

Hvad mener du?

Inden vi går til stemmeboksen er der nogle spørgsmål, som vi i DN, Struer gerne vil kende hver enkelte kandidats svar på, da Naturstrategien skal følges op af konkrete, politiske handlinger.

Der er i den seneste tid søgt om tilladelse til at etablere et større antal områder til muslingeopdræt.

1.    Vil du medvirke til at forhindre, at store områder i Limfjorden ’foræres’ til muslingeopdrættere til skade for livet under muslingelinerne og til forringelse af udsynet over fjorden.

I de seneste målinger af kommunens naturkapital (kortlagte og potentielle levesteder for truede arter), ligger Struer kommune næsten på en sidsteplads af landets kommuner.

2.   Vil du arbejde for, at der bliver afsat de nødvendige midler til fagpersoner og til praktisk pleje af , områder, som har potentiale til at rumme truede arter.

Struer kommune har to pladser i Limfjordsrådet. Det er vores vurdering, at arbejdet i Limfjordsrådet ikke har været prioriteret højt i den seneste tid, til trods for, at vi er stolte af vores beliggenhed ved fjorden

3.   Vil du sikre, at der udpeges repræsentanter, som har interesse i at være aktive i arbejdet i Limfjordsrådet.

I Naturstrategien lægges der op til et tæt samarbejde med kommunens borgere om at sikre og forbedre naturen, bl.a. gennem Det Grønne Råd. Vi oplever, at arbejdet i Det Grønne Råd ikke prioriteres nok til, at der bliver en reel borgerinddragelse.

4.   Vil du bidrage til, at Det Grønne Råd får en prioritering, så der bliver en reel borgerinddragelse i arbejdet med at sikre naturen i Struer kommune.

Struer kommune er beriget med megen god landbrugsjord. Men der er også lavbundsområder, som med fordel kan tages helt ud af drift til fordel for klima og biodiversitet.

5.   Vil du arbejde for, at kommunen tager de nødvendige initiativer for at fremme udtagning af lavbundsområder.

Mange af kommunens drikkevandsboringer er forurenet i en foruroligende grad.

6.   Vil du gøre en indsats for, at vore vandboringer beskyttes tilstrækkeligt mod forurenende stoffer.

Struer kommune ligger flot ved Limfjorden og med mange flotte landskaber, men der bør være flere områder med egentlig vild natur.

7.   Vil du arbejde for, at kommunen er aktiv i etablering af mere vild natur i Struer kommune.

Så er det første svar kommet ind. Det er fra Socialdemokratiet.

  1. JA, det vil jeg. Problemet pt. er, at det udelukkende er Fiskeristyrelsen som har beslutningskompetancen og uddeler tilladelser en masse. Ofte ses det, at tilladelser er givet inden sagen bliver sendt i høring hos kommunerne. Der er allerede givet alt for mange tilladelser, og flere ansøgninger er allerede på vej. Alle ansøgninger indsender vi kritiske høringssvar til. I forbindelse med høring af Havplan indgiver vi også kraftige protester mod at hele Limfjorden omkring Struer og Thyholm ødelægges visuelt, og sejlads og tilsejlingsmuligheder forringes betydeligt. 

  2.  Der er allerede afsat 2.6 millioner kr. på budgettet de kommende år til naturbeskyttelse. Hvert år ved budgetforhandlingerne vil jeg tilse, om der er behov for flere penge. Vi skal og vil helt sikkert forbedre vores naturkapital

  3. Med garanti. Der er her tale om et samarbejde mellem de kommuner, som afvander til Limfjorden. Vi skal gennem samarbejdet sikre en god miljøtilstand i fjorden. Arbejdet skal sikre, at der er stor opmærksomhed omkring tilstrømningen af P og N fra oplandet. Dette er bare en af mange opgaver, som rådet skal tage sig.

  4.  Det korte svar: Borgerinddragelse er vigtigt for at lykkes, så det er vigtigt, at Det Grønne Råd fungerer.

  5.  Disse initiativer er allerede i fuld gang, og både kommunen og landboforeningerne er positive overfor at finde løsninger, hvor det overhovedet er muligt.

  6.   Helt sikkert, et af svarerne herpå kan være skovrejsning. Vi har faktisk meget lidt skov i Struer Kommune.

  7.  Vi er i gang, og jeg ser meget gerne mere vild natur. Så det arbejde skal vi kontinuerligt arbejde videre med.